Behandling av personuppgifter

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokat Caroline Davidsson AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kon-taktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbe-reds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvätts-kontroll.

 

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penning-tvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av uppdragsavtal, för att det är nödvändigt för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse, samtycke och/eller intresseavvägning.

 

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Skånes Advokatbyrå AB, Advokat Abrahamsson i Skåne AB och Ljungdahls Advokatbyrå AB, som Advokat Caroline Davidsson AB har kontors-gemenskap med.

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nöd-vändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvän-digt för att tillvarata dina rättigheter.

 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokat Caroline Davidsson AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokat Caroline Davidsson AB om använd-ningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspekt-ionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

___________________

 

Personuppgiftsansvarig är Advokat Caroline Davidsson AB. Kontakta oss om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

 

 

.