Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

RÅDGIVNING

Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i Ditt uppdrag samt den fakta och de instruktioner som Du lämnar till oss. Den rådgivning och de handlingar som vi lämnar till Dig inom ramen för ett visst uppdrag kan därför inte fritt användas i andra sammanhang och för andra syften än det som Ditt uppdrag avsåg. Vår rådgivning omfattar inte möjliga skattekonsekvenser såvitt inte detta särskilt avtalats.

 

ANSVARSFÖRSÄKRING

Vi har ansvarsförsäkring vilken i enlighet med försäkringsvillkoren ersätter ren förmögenhetsskada vid fel eller försummelse vid utförandet av Ditt uppdrag. Maximal ersättning är 3 mkr. Om Ditt uppdrag fordrar en större ansvarsförsäkring än så, kommer vi att teckna sådan. Du är skyldig att göra oss uppmärksamma på sådana förhållanden som kan aktualisera ett högre ansvarsförsäkringsbelopp.

 

ARVODEN OCH KOSTNADER

Vår arvodering följer de regler som anges av Sveriges Advokatsamfund och fastställs utifrån flera olika faktorer, däribland nedlagd tid, uppdragets svårighetsgrad, de värden som uppdraget rör, tidspress och uppnått resultat. Tyngst vägande bland dessa faktorer är den tid som vi lägger ned på uppdraget. Vår arvodesnivå följer därvid den så kallade timkostnadsnormen vilken årligen fastställs av regeringen. För år 2018 är vårt timarvode

1 699 kr (inkl. moms för privatpersoner, exkl. moms för juridiska personer och företag). Observera att timkostnadsnormen justeras årligen. Vid enklare uppdrag kan fast taxa avtalas. Föreligger rättsskydd eller rättshjälp (se rubriken "Rättsskydd och Rättshjälp" nedan) kommer Du som klient endast att betala en mindre del av vårt arvode. Rör Ditt ärende en domstolstvist, kan i vissa fall Din motpart tvingas ersätta Dina kostnader för vårt arbete. Vi debiterar per påbörjat 15-minutersintervall.

 

Utöver vårt arvode tillkommer kostnader för tidsspillan och utlägg. Som tidsspillan räknas tid då produktivt arbete med Ditt uppdrag inte kan utföras, trots att vår arbetstid tas i anspråk av Ditt uppdrag. Med detta avses främst restid till och från förhandlingar. Vår ersättning för tidsspillan följer Domstolsverkets föreskrifter härom. För år 2018 utgår ersättning för tidsspillan med 1 556 kr per timme (inkl. moms för privatpersoner, exkl. moms för juridiska personer och företag). Utlägg, såsom ansökningsavgifter, m.m. debiteras med utläggets belopp. Körning debiteras med 30,50 kr per mil exkl. moms.

 

RÄTTSSKYDD OCH RÄTTSHJÄLP

I många fall där Du behöver anlita oss kan Du få hjälp att betala för vårt arbete. I första hand ska Du utnyttja det s.k. rättsskydd som Du har i Din hem- eller företagsförsäkring. Rättsskydd finns också i många andra typer av försäkringar. Om Du som privatperson inte har något rättsskydd och dessutom en lite lägre inkomst, kan Du ibland få s.k. rättshjälp från staten.

 

Vi hjälper Dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp.

 

FAKTURERING

Som regel fakturerar vi vid uppdragets slutförande. Du kommer därvid att få en specifikation över samtliga åtgärder som vidtagits av oss inom ramen för Ditt uppdrag. Beroende på bl.a. uppdragets längd kan vi dock även komma att ställa ut a conto-fakturor vilka avser dittills nedlagd tid i uppdraget. Vid slutfakturering kommer från totalbeloppet dras av det som Du har betalt a conto. Vid a conto-fakturering utgår inte specifikation över vidtagna åtgärder. Fakturering sker med det timarvode och den ersättning för tidsspillan som gäller vid tidpunkten för faktureringen.

 

Om inte annat avtalats förfaller våra fakturor till betalning 15 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras på för sent betalade belopp från fakturans förfallodag till datum för betalning. Dröjsmålsränta debiteras enligt tillämplig räntesats enligt räntelagen, d.v.s. Riksbankens referensränta + 8 %. Vid väsentligt eller upprepat betalningsdröjsmål kan vi komma att frånträda uppdraget för Dig.

 

EXTERNA RÅDGIVARE & SAKKUNNIGA

Vi samarbetar med flera externa rådgivare och sakkunniga. Dessa är helt oberoende av oss och vi tar därför inget juridiskt ansvar för deras arbete. Uppdragsavtal med dessa rådgivare och sakkunniga kan inom ramen för lämnade fullmakter ingås av oss för Din räkning. För deras arvode svarar Du såvitt inte annat avtalats

 

KONSUMENTTVISTNÄMND

Från och med den 11 januari 2016 har den som är konsument möjlighet att få en tvist mellan konsumenten och advokaten prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Mer information om konsumenttvistnämnden finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm

Mailadress: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Telefon: +46 (0)8 459 03 00